Serwis polonistyczny Z. S. nr 4 w Nowym Sączu
Matura 2018 · Matura pisemna + przykłady

 


 

POZIOM PODSTAWOWY

Otrzymujesz jeden arkusz egzaminacyjny który składa się z dwóch części:

I. test
II. wypracowanie (2 tematy do wyboru)

Na test i wypracowanie masz 170 minut i sam decydujesz o rozłożeniu w czasie pracy nad testem oraz wypracowaniem.

 

CZ. I - TEST SPRAWDZAJĄCY CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

Na 99% będzie w tej części matury streszczenie logiczne (min. 40 max. 60 słów). To aż 3p. do zdobycia! Przypomnij sobie tę formę wypowiedzi pisemnej i poćwicz. Oto nasza pomoc: KLIK!

 

 Zapamiętaj:

I. część testowa arkusza egzaminacyjnego składa się z dwóch zestawów, z których każdy obejmuje:

a) jeden lub dwa teksty nieliterackie (popularnonaukowe, publicystyczne, polityczne),
b) wiązkę 5-7 zamkniętych i / lub otwartych zadań do tekstu z miejscem na wpisanie odpowiedzi.

Zdający rozwiązuje zadania w obu zestawach.
Łącznie w obu zestawach składających się na test znajdzie się 10-13 zadań zróżnicowanych pod względem formy oraz sprawdzających różne kompetencje.

TEKST
Teksty, do których odnoszą się zadania, zgodnie z podstawą programową, mogą mieć charakter popularnonaukowy, publicystyczny lub polityczny

ZADANIA EGZAMINACYJNE
Zadania w teście mogą mieć formę zamkniętą lub otwartą. Nie ograniczają się do sprawdzania umiejętności wyszukiwania informacji w tekście, ale - obligatoryjnie - służą rozpoznaniu poziomu umiejętności analizy tekstu i jego przekształceń, a także świadomości językowej. Zadania sprawdzają także znajomość utworów literackich, których zgodnie z podstawą programową, nie wolno pominąć w procesie kształcenia (oznaczonych w podstawie gwiazdką).

 Ćwiczenie: Trening przed maturą pisemną PP.pdf 

 

Jak odpowiadać na polecenia do tekstu sprawdzającego czytanie ze zrozumieniem?

 • Przeczytaj tekst uważnie, nawet kilkakrotnie.
 • Czytaj, wychwytując sens poszczególnych akapitów oraz całościowy sens tekstu.
 • Odpowiadając na pytania, odwołuj się do zasygnalizowanych w pytaniu akapitów, ale miej w pamięci ogólny sens przeczytanego tekstu.
 • Zwracaj uwagę na tytuł, nagłówki, motto, przypisy, źródło tekstu, które też są ważnymi nośnikami informacji.
 • Odpowiadaj tylko własnymi słowami, chyba że jesteś proszony/-a o zacytowanie fragmentu tekstu.
 • Miejsce pozostawione na odpowiedź sugeruje, jak ma być ona obszerna.
 • Podawaj tyle przykładów z tekstu, o ile jesteś proszony/-a.
 • Jeśli materiał, który otrzymałeś/-aś jest tylko do Twojego użytku, w tekście możesz zakreślać istotne według Ciebie fragmenty, nanosić notatki.

 

 1. Pytania będą dotyczyły sensu całego tekstu lub jego części
 2. Możesz zostać poproszony o wyjaśnienie słów lub związków wyrazowych (frazeologicznych)
 3. Często padają pytania: kto?, do kogo? i z jaką intencją mówi?
 4. Pytania dotyczą tekstu: języka, stylu, kompozycji

 

Przeczytaj też:

Tezy i hipotezy

Skuteczne czytanie tekstu

3 typy zadań testowych na maturze ustnej

Ćwiczenie czytania ze zrozumieniem (z odp.)

 

 

Cz. II - WYPRACOWANIE

Część arkusza egzaminacyjnego, w której sprawdza się umiejętność tworzenia wypowiedzi argumentacyjnej, zawiera dwa tematy wypracowania do wyboru: jeden wymagający napisania rozprawki, drugi - interpretacji tekstu poetyckiego.

Zdający realizuje jeden, wybrany przez siebie temat.

 


Na MATURZE PISEMNEJ - na poziomie podstawowym - masz do wyboru jeden z dwóch tematów:

Temat 1. w części drugiej - to zawsze wypowiedź argumentacyjna (rozprawka)

Temat 2. w części drugiej - to interpretacja tekstu poetyckiego (wiersza, fragmetu dramatu, prozy poetyckiej itp.)

(Wbrew pozorom temat drugi jest przeważnie trudniejszy)

 

 


 

Temat 1. - ROZPRAWKA

Zadanie składa się z polecenia i tekstu epickiego lub dramatycznego.

Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów.


Rozprawka na poziomie podstawowym sprawdza zarówno umiejętność odbioru, analizy i interpretacji tekstu literackiego, jak i tworzenia własnej wypowiedzi. Aby przygotować tego rodzaju wypowiedź, uczeń musi najpierw rozpoznać sens załączonego do polecenia tekstu, określić jego problematykę, odnaleźć elementy znaczące dla odczytania utworu, a następnie wyszukać odpowiednie konteksty (teksty kultury) przydatne do opracowania zagadnienia wskazanego w poleceniu, a więc porównać funkcjonowanie tych samych motywów w różnych tekstach kultury.

 Ćwiczenie: Ćwicz rozprawkę na PP - Potop.pdf 

 

Temat 2. - INTERPRETACJA TEKSTU POETYCKIEGO

Zadanie składa się z polecenia i utworu poetyckiego lub jego fragmentu.
Praca interpretacyjna powinna polegać na przedstawieniu propozycji odczytania utworu poetyckiego, czyli zaprezentowaniu zrozumianych przez zdającego sensów tekstu. Zadaniem zdającego jest uzasadnienie postawionej tezy / hipotezy interpretacyjnej, za pomocą argumentów pozwalających na jej uprawomocnienie. Uzasadnienie powinno znajdować potwierdzenie nie tylko w tekście, ale także w kontekstach (np.; biograficznym, historycznoliterackim, filozoficznym, kulturowym).

Praca interpretacyjna powinna zawierać wyprowadzone z tych ustaleń wnioski, służące osiągnięciu głównego celu pracy, czyli zaprezentowaniu odczytania dzieła.

Wypracowanie nie może liczyć mniej niż 250 słów. Zdający, realizując tę formę wypowiedzi, ma wykazać się umiejętnościami opisanymi w podstawie programowej, na poziomie wymagań szczegółowych z zakresu analizy i interpretacji tekstów kultury.

 Sposób na interpretację wiersza PP.pdf

 

Zapamiętaj 

Tekst kultury to: obraz, film, rzeźba, plakat, piosenka, opera, utwór muzyki klsycznej, fresk, grafika, dzieło architektoniczne itd. oraz tekst literatury pięknej (wiersz, proza, dramat, esej, reportaż etc.)


 Wyróżniamy następujące teksty kultury:

 • pisane (np. artykuł, powieść, wiersz)
 • wizualne (np. fotografia, obraz, rzeźba, mural, graffiti, plakat, instalacja, rysunek satyryczny, karykatura, reklama wizualna)
 • audialne (np. utwór instrumentalny, piosenka, audycja radiowa)
 • wirtualne (np. gra komputerowa, blog, hipertekst)
 • audiowizualne (np. film, teledysk, program telewizyjny, happening, reklama adiowizualna)

Matura pisemna - przykłady

* * *

W górę